Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
Какво е център за оценяване?

Центърът за оценяване (Групово-процесуална психодиагностика) e прогностичен метод за определяне на дългосрочен потенциал и компетентност; който прилагаме в процеса на подбор, атестация и анализ на нуждите от обучение.С каква цел е подходящо да се използва Център за оценяване?

Резултатите от Центъра за оценяване, който разработваме и прилагаме съобразно потребностите на клиента, биха могли да бъдат използвани от компанията в следните случаи:
 1. Идентифициране на индивидуалните и/или екипните потребности от обучение;
 2. Оценка на ефективността на обучителните програми;
 3. Определяне и анализиране на нивото на мотивация на служителите;
 4. Повишението на служителите до позиции, на които биха били най-успешни;
 5. Анализиране на степента на принадлежност на служителите към целите на компанията;
 6. Разработване на индивидуални планове за карирерно развитие;
 7. Изследване на индивидуалния и екипния стил на работа на служителя;
 8. Идентифициране на причините за професионална неудовлетвореност;
 9. Подбор на вътрешни и/или външни кандидати за мениджърски или експертни позиции.
Какво се случва по време на Центъра за оценяване?

При създаването на Център за оценяване, ние се придържаме към силно структурирана процедура по отношение на дизайна, прилагането и процеса на оценяване. Всеки център за оценяване се адаптира към конкретната цел. Методиката се разработва по начин, който да гарантира валидни оценки и успешно прогнозиране на бъдещи резултати.

Предлаганият от нас Център за оценяване включва разнообразни техники за оценяване, в това число:
 • различни видове симулации, свързани с работата;
 • казуси;
 • интервюта;
 • психологически тестове.
Симулациите, които разработваме, целят предоставяне на възможност за демонстриране на поведение, релевантно на най-важните аспекти на позицията или нивото, за което се оценяват участниците.

Центърът за оценяване включва седем-осем участници и е с продължителност от един до три дни. Оценителите са двама-трима специално обучени психолози–диагностици, с дългогодишен опит в тази област. Оценителите наблюдават различни участници във всяка симулация и си водят записки в специални формуляри за наблюдение. След като участниците приключат със симулациите, оценителите отделят един или повече дни, за да споделят наблюденията си и да достигнат до съгласие относно оценките си. Данните от тестовете и интервюта също се обобщават в процеса на вземане на решение. Окончателната оценка на оценителите, под формата на писмен доклад, дава информация за силните страни на участниците и потребностите им за развитие и би могъл да оценява цялостния им потенциал за успех по отношение на целевата позиция, ако това е целта на центъра.


Какви са симулативните ситуации, в които се поставят участниците?

 1. Критични ситуации, налагащи екипна работа, вземане на управленски решения и определяне на организационни приоритети.
 2. Индивидуално и екипно участие в двустранни и многостранни разговори, преговори и консултации, изискващи формиране и прилагане на управленска стратегия за съвместяване на индивидуалните, групови и организацианни интереси.
 3. Ситуации с висока степен на неопределеност, стресогенност и конфликтност на интересите, изискващи адекватна оценка на ситуацията, бърза ориентация и ефективно поведение за вземане на решение при дефицит от време, информация и ресурси.
 4. Ситуации на вътрешноорганизационни разговори и преговори за координация и разпределение на ограничени ресурси и управление на кризисни ситуации.
Доколко ефективен е Центърът за оценяване?

Изследванията доказват по-високата валидност и ефективност на Центровете за оценяване в сравнение с други методи за подбор, в т.ч. интервюта, личностни въпросници и тестове за способности. Ние гарантираме правилно конструиран и приложен Център за оценяване, което дава по-голяма сигурност, че участниците, представили се добре в него, ще са по-успешни в компанията в сравнение с избраните чрез други методи.

Какви са ползите от използването на разработения специално за Вашата компания Център за оценяване?
 • Осигурява ясна картина на силните и слаби страни на служителите и насочва организацията към развитие на техните критични умения и компетенции.
 • Минимизира скъпо струващите грешки в решенията за назначавене и повишава индивидуалната продуктивност;
 • Идентифицира хората с изключителен потенциал и помага за задържането на ключовите служители.


Защо да изберете Аликорн-Консулт ЕООД за Ваш партньор?

 • Ние разполагаме с екип от специалисти с дългогодишен опит в разработването и провеждането на Центрове за оценяване за различни организиции.
 • Нашият стил на работа е практически ориентиран, съобразен с поставените от Вас цели и области на приложение на Центъра за оценяване.
 • Целта на нашата работа е да направим достояние световните тенденциии, практики и модели на работа в областта на оценяването и развитието на потенциала, да предоставяме практически и ефективни решения на своите клиенти, интегрирайки добрите практики със специфичните условия на българския пазар.