Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 

Медиация

Живеем във време, в което поради прехода в различните сфери от нашия живот – социален, политически, икономически и ценностен – конфликтите между хората са явление, с което постоянно се сблъскваме.

Колкото по-голяма е компанията, толкова са повече условията и предпоставките за възникването на конфликти от най-различен характер.

Също така, при по-големите компании е по-голяма вероятността конфликтите да просъществуват в „латентен” период, в период на тлеене по дълго време и да избухнат в по-голяма сила поради сравнително по-затруднената комуникация.

Не на последно място може да се посочи като характеристика на националната ни култура сравнително рядкото прибягване до търсене на изход от конфликтна ситуация чрез преговори и постигане на взаимно изгодни решения.

Повечето хора реагират: импулсивно, агресивно, разчитат на жалби и злословене по адрес на другата страна и са готови на разнообразни деструктивни действия, ако открият възможност за това.

Такива подходи, начини на „комуникация” и вътрешни отношения вредят на климата в предприятието, а оттам по много начини и на производителността му; водят до загуба на време, пари и усилия.

В желанието си да намерят разрешение много хора се обръщат към съда. Това, което се получава, обаче, е че много често прибягването до съдебно производство довежда до по-дълбоко противопоставяне между спорещите по много причини:
 • едната страна печели, другата губи;
 • навлиза се в значителни разходи, които материално изтощават страните (или поне едната от тях);
 • губещата страна (а понякога и двете) получават трудно възстановими стресове;
 • прекъсват се отношения, създава се желание за вреда и понякога - врагове за цял живот и т.н.

Тук на помощ идва медиацията. Медиацията е доброволна, неформална, частна и поверителна процедура за разрешаване на конфликти извън съда, при която трета неутрална страна – медиатор – подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо за тях разрешаване на спора чрез споразумение (писмено или устно).

МЕДИАЦИЯТА Е:
 • нова култура на спора, от чието разрешаване са удовлетворени и двете страни.
 • сравнително бърза процедура. Една сесия (среща между спорещите страни и медиатор) може да се насрочи и проведе в рамките на една седмица. Опитът показва, че повечето спорове се решават в една или повече сесии, като всяка от тях продължава 2-3 часа.
 • поверителна процедура. На сесиите присъстват ограничен кръг лица – обикновено това са спорещите и един или двама медиатори (или обучени в процедурата медиация мениджъри и служители на компанията). Информацията, която се споделя в процедурата по медиация, остава в тайна и всички писмени материали, водени от медиатора се унищожават при приключване на процедурата.

ПРЕДИМСТВА:
 • Лекота и бързина в преодоляване на противоречията;
 • Дава свобода и открит достъп до алтернативен способ за решаване на спорове;
 • Запазване на взаимните отношения и интересите на страните;
 • Спестяват се материални и финансови загуби за фирмата.

Отнасянето на споровете към трето, професионално подготвено в решаване на конфликти и спорове лице, за тяхното доброволно разрешаване като изградена практика би могло да предотврати множество уволнения и последващи съдебни процеси.

Медиацията намира приложение и при разрешаване на остри конфликти, породени при колективни трудови спорове и тяхното доброволно уреждане.

Медиацията е един от механизмите за:
 • ефективното управление и развитие на човешките ресурси;
 • изграждане на успешни и ефективни мениджъри.
Съвременният мениджър изгражда, развива и управлява взаимоотношения с:
 • вътрешни партньори – сътрудници, колеги
 • външни партньори – клиенти, доставчици, контролни органи, основани на стратегията “печеля – печелиш”

Ето защо медиацята е от ключово значение:
 • За успеха на мениджърите;
 • За цялостния успех на организацията, нейния екип и структурни части.