Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение № 0010416 от 2005г. за администриране на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни.

Удостоверение № 324 от 2005г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България, издадено от Министерството на труда и социалната политика.

Удостоверение № 937 от 13.05.2008 г. валидно до 13.05.2013 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България, издадено от Министерството на труда и социалната политика.


 


Използваната от нас система за подбор и оценка на персонал интегрира добрите практики в управлението и развитието на човешките ресурси и дългогодишния опит на консултантите ни в тази сфера. Тя се базира на оценка на три основни блока информация:
схема за подбор и оценка на персоналДиагностика и анализ на информацията във всеки един от блоковете се осъществява, чрез специфичен психометричен инструментариум, който се използва през четирите етапа на предлаганата от нас система:
психометричен инструментариумЕтап 1 – Извеждане на изискванията към длъжността и изготвяне на стратегия за оповестяването им.

Цел: Разработване на единни критерии за оценка на ключовите компетенции (съвкупност от знания, умения, способности, личностни качества, нагласи, ценности и мотиви съществуващи в индивида) необходими за успешното справяне с професионалните задължения, в съответствие със конкретните изисквания на работодателя, особености на организационната култура и специфика на работното място.
 1. Разработване на ясни критерии за оценка и подбор на кандидати на база изведените специфични изисквания към длъжността, визирани в длъжностна характеристика.
 2. Изготвяне на обява и оповестяване на изискванията в средствата за масова информация (периодичен печат и електронни медии).
 3. Разработване на карта за представяне на автобиографични и професионални данни, сравнима със структурата на длъжностните характеристики. По този начин предлагаме сравнимост и бързина при обработка на данните.
 4. Операционализиране на изведените показатели:
  • Изготвяне на въпросник за оценка на професионална пригодност/ компетентност на кандидатите;
  • Уточняване на психологическия инструментариум.

През първия /подготвителен/ етап от процеса по подбор и оценка, ние договаряме конкретните изисквания, анализираме длъжността с помощта на специално разработен за целта въпросник и изследваме спецификата на организационната среда, като крайната цел е да се състави набор от ключови компетенции за конкретната позиция.

В подготвителната фаза се разработва стратегия за информиране и привличане на потенциалните кандидати, която включва изготвяне и дизайн на рекламни карета, както и медийно разпределение.


Етап 2 - Психодиагностика

Цел: Изследване на кандидатите с батерия лицензирани психологически тестове (валидизирани и стандартизирани за български условия) и попълване на въпросник за професионална пригодност.

Процедура:

През втория етап консултантите ни имат за цел да проучат миналия професионален и житейски опит на кандидатите, да изследват изведените ключови компетенции и да оценят потенциала за развитие. Оценката на професионалните и психологически характеристики се извършва посредством комбинирането на три метода:
 • скрининг на документи;
 • психологическо тестиране
 • структурирано или полуструктурирано интервюЕтап 3 – Групово-процесуална психодиагностика (Център за оценяване)*
(само за управленски позиции – провежда се след Етап 2 или самостоятелно)


Етап 4 – Представяне на резултатите

При завършване на конкурса Вие получавате доклад, който включва:
 • информация за конкурса, като цяло
 • ранжиране на кандидатите по степен на пригодност за дадената позиция
 • информация за одобрените кандидати (психологически профил, компетентностен профил)
 • препоръки за мотивиране и развитие в компаниятаЕтап 5 – Програма за въвеждане на нови служители
(провежда се след Етап 4 или самостоятелно)

Цели на програмата:
 • съкращаване периода на адаптация за новия служител
 • подпомагане процеса на въвеждане в естеството на работа
 • намаляване на стреса – високи резултати в кратки срокове
 • сключване на психологически договор между служителя и компанията
 • повишаване на мотивацията и ангажираността на новия служител с компанията
 • намаляване на текучеството и разходите за компаниятаВАШАТА ГАРАНЦИЯ

В процеса на подбор се изследва дългосрочната мотивация за работа на кандидатите. Това е причината екипа на ''Аликорн-Консулт''ЕООД да поеме ангажимент към Работодателите, че ако до три месеца, одобрен от тях кандидат напусне работа, ще проведе нов конкурс, като в този случай разходите за подбор и оценка се поемат от агенцията ни. Това е гаранцията, която получавате, ако са спазени нормативно и законово регламентираните изисквания, както и предварително обявените условия и ангажименти към кандидата.


ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ

Добрата практика в областта на човешките ресурси показва, че успешен подбор имаме тогава, когато се съчетаят изискванията към длъжността и спецификата на компанията с най-подходящия кандидат за конкретната позиция. За намирането на този баланс ние си партнираме с работодателите и включените в процеса лица.

"Аликорн-Консулт" предлага на своите клиенти гъвкава схема на заплащане**, в която дългосрочното сътрудничество е основен приоритет.

При възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас. За нашия екип е изключително важно да отговори на Вашите очаквания и да бъде Вашия партньор и гарант за успех в бизнеса.

Можете да изтеглите Заявка за подбор на персонал от тук, да я попълните и изпратите на е-майл: jobs@alicorn-consult.com. В рамките на 24 часа, след получаване на заявката ви, екипа на Alicorn-Consult изготвя индивидуална оферта, в която се отчитат всички фактори, които биха оказали влияние върху процеса на подбор.