Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 

Ние работим с прецизно разработени методики за обучение и развитие на потенциала, които интегрират световната практика и специфичните условия на бизнеса в България. Програмите за обучение са изградени в съответствие с цикъла на научаването на Дейвид Колб и са под запазената марка на Alicorn Consult. Прилагаме най-съвременни форми за интерактивно обучение на възрастни – учене, чрез действие, преживяване, концептуализиране, обмяна на опит и активно експериментиране.

Обучителните методи, които използваме се основават на съвременните концепции за научаването при възрастните. Основен приоритет в обучителната работа е оползотворяването на миналия опит на участниците в контекста на въведените нови понятия и подходи. Обучителните дейности са с практическа насоченост, като постоянно се прави връзка между въвежданите понятия и подходи и реалната ситуация, като участниците се насърчават да търсят практически приложения на концепциите в собствените си ситуации.

Използваме голямо разнообразие от обучителни методики и техники – презентации, симулации, ролеви игри, групови дискусии, практически задачи, работа в малки групи, видео записи последвани от задълбочен анализ и др.В XXI век хората са основния източник за повишаване на организационната конкурентоспособност. Те са средството и пътя към изграждане на ефективни организации, които гледат не в настоящето, а в бъдещето.

Високата конкуренция на пазара, дефицита на квалифицирани специалисти и динамично нарастващата емиграция на млади, иновативно мислещи и мотивирани експерти, поставя редица въпроси пред организациите, относно тяхната конкурентно способност до привличат и задържат таланти.

Ефективното управление и развитие на човешките ресурси е ключът към този проблем. Използването на този механизъм за въздействие е изключително отговорна задача, която изисква мениджърите да притежават специфични компетенции за взаимодействат със своите сътрудници (общуване, делегиране, възлагане на задачи; развитие, обучение, мотивиране, стимулиране, насочване на служителите; изграждане, развитие и управление на екипи; решаване на конфликти и др.) и затова степента, в която са развити тези умения, влияе съществено върху тяхната способност да постигат резултати.

Подпомагайки Ви да откриете и разгърнете своите вътрешни ресурси и потенциал, на организационно, групово и индивидуално ниво, ние ще Ви помогнем да изпреварите конкурентите си и да заемете лидерска позиция на пазара. Ние сме Вашия достоен партньор и гарант за успех!

НАШЕТО ПОРТФОЛИО В ОБУЧЕНИЯТА