Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
Същност:

Динамичното интервю е метод за оценка, част от диагностичния процес в психотерапията. Този вид интервю получава името си от динамичното направление в психологията.
Взаимодействието между терапевта и клиента игае ключова роля в този процес. В рамките на това първо интерю се събира информация за психосоциалния статус на клиента, посредством специфични техники.
Посредтвом този метод терапевтът оценява състоянието на клиента и с негово активно участие формулира проблемните области, изследва използваните стратегии за справяне и налични ресурси и изработва план за бъдещи действия под формата на терапевтичен договор.

За кого е подходящо обучението?

Обучителната програма е подходяща за студенти и професионалисти в областта на помагащите професии (психолози, социални работници, педагогически съветници, общопрактикуващи лекари), които виждат професионалното си развитие в областта на консултативната и психотерапевтичната работа.
Програмата е част от цикъл обучения за развитие на терапевтични умения (последвана от Въведение в психопатологията и Формулировка по случай) и дава възможност за придобиване на теоретични познания и овладяване на практически умения за оценка, техники на интервюиране, създаване и управление на връзката с клиента, водене на начална документация по случай.

Метод на работа

Обучението се извършва в малка интерактивно група, където участниците учат от личния си опит в разиграването на конкретни казуси от практиката. Този формат на работа дава възможност членовете на групата да експериментират с терапевтичната роля и ролята на клиент и да анализират опита си с подкрепата на водещия.

Основни цели на обучението:

1. Усвояване на специфични техники за водене на разговор и интервюиране.
2. Развитие на умения за анализ на интервюто на процесно ниво.
3. Развитие на умения за изследване на заявката и изграждане на хипотези за актуалния проблем и психичното функциониране на клиента.
4. Развитие на базови умения за водене на начална документация по случай.


Основни теми на обучението:

1. Фази в развитието на интервюто – съдържателни области, през които преминава оценката.
2. Работа на процесно ниво – очертаване на рамката, създаване на връзка терапевт-клиент, управление и анализ на връзката, работа със защитни механизми.
3. Изследване на заявката и преформулиране на проблема, изграждане на хипотези.
4. Сключване на терапевтичен договор, описание на случай, представяне на случаи, препращане и насочване на клиенти.


Водещ на обучението:

д-р Николета Лукова Бориславова – притежава магистърски степени по Псохология - Клинична психология и Социална психология - към СУ “Св. Климент Охридски” и допълнителна професионална квалификация „Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение” към Международно висше бизнес училище – Българо-датски бизнес департамент. През 2001 г. е зачислена като редовен докторант по Когнитивна Психология към катедра “Обща, експериментална и генетична психология”, СУ “Св. Климент Охридски” и през този период води упражнения по когнитивна психология като хоноруван асистент. През 2003 г. придобива Специалност по Клинична психология към Медицински Университет, гр. София. През 2005 придобива научната и образователна степен Доктор по психология след успешна защита на дисертационен труд на тема: “Социално конструиране на чувството за собственото тяло”. От 1999 г. работи като индивидуален психотерапевт. Специализирала е в областта на клиничната и социалната психология в Университета в Копенхаген, Дания.

Прием в програмата

Поради спецификата на темата и с оглед спазването на професионалните стандарти за добра практика, преди включване в групата с всички кандидати ще бъде проведено предварително събеседване, с цел изследване на индивидуалните нужди, особености, мотивация и очаквания от участието в обучението.

Продължителност:

Обучителната програмата е с продължителност 20-25 часа, състой се от четири блока, организирани в седем обучителни сесии. Продължителността на обучението е две седмици (три пъти по три/четири часа) . Обучението ще стартира, при проявен интерес от 8 лица, на 29-ти Май 2006г, от 18:00 часа.

Ден Дата Времетраене (от – до) Почивка
Ден 1 29.05.2006 (Понеделник) 18:00 часа - 20:30 часа 15мин. почивка
Ден 2 01.06.2006 (Четвъртък) 18:00 часа - 21:15 часа
Ден 3 03.06.2006 (Събота) 9:30 часа - 12:45 часа
Ден 4 05.06.2006  (Понеделник) 18:00 часа - 21:15  часа
Ден 5 08.06.2006  (Четвъртък)
Ден 6 10.06.2006 (Събота) 9:30 часа - 15:30 часа 1 час обедна почивка


Място:

Обучението ще се проведе в офиса на „Аликорн-Консулт” (конферентна зала) - София, ул. “Луй Айер”, бл. 260A, ет.2, офис 6 (до Южен Парк).

Вашата инвестиция:

Обучението за всеки участник възлиза на стойност - 100 лв. Заплащането може да се извършва на части, не по-късно от 3 дни преди започване на всяка обучителна сесия. Таксата средва да бъде преведена по банков път - Raiffeisen BANK – Bulgaria, Банкова сметка: 1086275129, Банков код: 15591550, Raiffeisen BANK – Bulgaria, Титуляр: “Аликорн-Консулт”ЕООД. Основание за плащане: такса обучение.

За повече информация и записване:

Тел./Факс: 02 868 6553, GSM: 0898 508 195 или
E-mail: office@alicorn-consult.com