Alicorn Consult Ltd
София 1014, пл. "Славейков" 6, ет.2, офис 15-16
GSM: 0898 508 195

Бургас 8016, ул "Чайка" 10
GSM: 0898 508 195

 
» Център за оценяване
   
» Подбор на персонал
   
» Център за обучение и развитие
   
» АРТ - тимбилдинги
   
» Организационно и управленско консултиране
   
» Медиация и посредничество при конфликти
   
» Психологическо консултиране и психотерапия
   
» Проведени обучения
 

Българска Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси БАУРЧР
 Дружество на Психолозите в България

 
 
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел - Българско общество "К. Г. Юнг" - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 14.I.2006 г. свиква общо събрание на сдружението на 6.V.2006 г. в 10 ч., в София, ОДПЗС, ул. Екзарх Йосиф 59, залата на ет. 7, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на БО "К. Г. Юнг" за 2005 г.;
2. приемане на програма за 2006 г.;
3. разглеждане на проекта за обучителна програма;
4. обсъждане на финансовия отчет за 2003 - 2004 г. и заема от Люцканов;
5. промяна в УС;
6. обсъждане на възможни промени в работата и структурата на обществото;
7. други.

Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.